Sociale Veiligheid

Sociale veiligheid binnen NHW betekent dat deelnemers zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag tijdens het kamp. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Hier vallen onder andere alle vormen van (opzettelijk) geweld, diefstal of seksueel grensoverschrijdend gedrag onder. De gedragscode van Scouting Nederland en de deelnemersvoorwaarden zoals opgesteld binnen NHW dienen nageleefd te worden door alle deelnemers en vrijwilligers.

Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving. Door met elkaar in gesprek te gaan worden bewustwording en preventie gestimuleerd. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden.

Gedragscode

De gedragscode van Scouting Nederland geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie heeft binnen NHW te worden onderschreven. De gedragscode van Scouting Nederland kun je hier downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.


Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die NHW getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden.

Vertrouwenspersoon

Tijdens NHW is er een vertrouwenspersoon aanwezig, deze is bereikbaar voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. De vertrouwenspersoon is altijd via de mail te bereiken (kampleider@nhw.nl), tijdens het kamp is de vertrouwenspersoon ook telefonisch bereikbaar. Van te voren zal dit nummer worden gedeeld via diverse kanalen. Alles wat met de vertrouwenspersoon besproken wordt, zal vertrouwelijk worden behandeld. Samen met de melder zoekt de vertrouwenspersoon naar een passende oplossing.

Landelijk opvangteam

Er kan altijd contact worden opgenomen met het landelijk opvangteam van Scouting Nederland. Dit team bestaat uit vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze met bepaalde situaties om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met situaties als calamiteiten, grensoverschrijdend gedrag, etc. Zij verwijzen, indien nodig, door naar de juiste instanties.

NHW hanteert daarmee de gedragscode van Scouting Nederland. Het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland is 24 uur per dag te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail socialeveiligheid@scouting.nl.